bg

 

bg

Chocolat au Lait (Flowpack)
125 g

Ref 2042

Unit. carton: 30
Unit. Palette: 5376
Carton / Couches: 16
Couches / Palette: 12
Carton / Palette: 192

Cod EAN: 8410152020429

CHOCOLATE extrafino conleche cremoso

Chocolat Noir (Flowpack)
125 g

Ref 2037

Unit. carton: 30
Unit. Palette: 5376
Carton / Couches: 16
Couches / Palette: 12
Carton / Palette: 192

Cod EAN: 8410152020375

CHOCOLATE extrafino negro

Chocolat Noir aux Amandes (flowpack)
150 g

Ref 2018

Unit. carton: 20
Unit. Palette: 3840
Carton / Couches: 16
Couches / Palette: 12
Carton / Palette: 192

Cod EAN: 8410152020184

CHOCOLATE extrafino negro almendras

Chocolat Blanc (flowpack)
100 g

Ref 2012

Unit. carton: 30
Unit. Palette: 7680
Carton / Layers: 16
Couches / Palette: 16
Carton / Palette: 256

Cod EAN: 8410152020122

CHOCOLATE extrafino blanco

Chocolat au lait
avec amandes (flowpack)
100 g


Ref 2040

Unit. carton: 30
Unit. Palette: 7680
Carton / Couches: 16
Couches / Palette: 16
Carton / Palette: 256

Cod EAN: 8410152020405

LECHE.ALMENDRASANTIU 15 01